person_outline
Tìm kiếm

Bài báo về CPU

Khoản #
CIM tác giả kết quả
Máy tính giá rẻ để chơi? Có một tia hy vọng! (Cập nhật) Bởi: Mihics Zoltán (Med1on) 4439
thử Bởi: Tárnok Zoltán 5936
Chúng tôi đã thử: AMD A6-3650 APU và A8-3850 APU - đây không phải là bài báo thực Viết bởi Gábor Pintér (gabi123) 32871
Chúng tôi đã cố gắng: AMD A8-3850 APU - Giới thiệu AMD Llano, Fusion "lớn" Viết bởi Gábor Pintér (gabi123) 36940